fbpx

REGULAMIN

Pole Dance na najwyższym poziomie

REGULAMIN ZAJĘĆ POLE STAR ACADEMY

Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady udziału z zajęciach sportowych organizowanych przez w PoleStar Academy, ul.Kapitańska 3a/3 71-602 Szczecin. Prowadzonym przez Polestar Karolina Szwedzińśka Nip: 851-31-42-034

1. Zajęcia są prowadzone w Pole Star Academy ul. Kapitańska 3a/3 Godziny oraz rodzaje zajęć są umieszczone w grafiku dostępnym na stronie internetowej www.polestaracademy.pl oraz w recepcji Pole Star Academy

2. Uczestnik ma prawo korzystać z zajęć po wcześniejszym opłaceniu ich w recepcji Pole Star Academy. 

2a. Uczestnikiem może być osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, za uprzednią zgodą jej przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego. Wszelkie oświadczenia, zgody, zgłoszenia itp., o których mowa w Regulaminie, za osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych (w szczególności osoby niepełnoletnie) składają ich przedstawiciele ustawowi (co do zasady – rodzice) lub opiekunowie prawni.

3. Recepcjonista oraz trener mają prawo nie wpuścić uczestnika na zajęcia, których wcześniej nie opłacił.

3a. Recepcja jak i pracownicy administracji wraz z kierownictwem mają prawo zdecydować o nie dopuszczeniu do zajęć dowolnej osoby bez podania przyczyny jeśli uznają, że wpływa to na bezpieczeństwo lub komfort zajęć.

3b. Jeśli recepcja, pracownicy administracji lub kierownictwo zadecydują o nie dopuszczeniu danej osoby do zajęć, zostaje mu zwrócona cała kwota, którą oferował się zapłacić.

3c. Recepcja, pracownicy administracji jak i kierownictwo mogą podjąć taką decyzję w dowolnym momencie prowadzenia zajęć powołując się na powyższe.

4. Uczestnik ma obowiązek okazać w recepcji Pole Star Academy aktualny karnet za każdym razem przed zajęciami.

4c.Karnet obowiązuje na dany miesiąc kalendarzowy, 4 tygodnie od daty pierwszego wejścia i określa ilość wejść oraz konkretne daty korzystania z zajęć.

5. W wypadku, kiedy kursant nie może uczestniczyć w swoich zajęciach, ma prawo odrobić je na każdej innej grupie, w której będą wolne miejsca. By mieć prawo do odrobienia zajęć, niezbędne jest zgłoszenie minimum 24h przed otwarciem studia (przyjmuje się, iż zgłoszenie we wtorek do 16:00, obowiązuje na środę, zgłoszenia dokonywane później będą uznawane za nieważne, ze względu na czas, który jest niezbędny do wykonania odpowiednich rezerwacji) nieobecności poprzez wiadomość SMS pod numer telefonu 512 200 160 lub na messengerze. Odrobienie zajęć należy dokonać w tym samym miesiącu. Chęć odrobienia zajęć należy zgłosić w recepcji najpóźniej 1 dzień wcześniej do godziny 16:00.

5a. Osoby, które nie zapowiedzą się i nie upewnią się minimum dzień wcześniej lub nie poinformowały o nieobecności min. 24h przed otwarciem studia nie mają prawa do odrobienia zajęć.

5b. Uczestnicy zajęć Pole Dance mogą odrobić zajęcia na innych grupach Pole Dance adekwatnych do ich poziomu zaawansowania lub na innych grupach tanecznych i fitness, gdzie jest wolne miejsce. Mogą także w ramach odrabiania zaległych zajęć skorzystać bez dopłaty z zajęć Open. 

5c. Karnet jest imienny i nie może zostać odstąpiony innej osobie. Jego cena jest zależna od ilości wejść. Cennik widniejący na stronie polestaracademy.pl/cennik  jest przyjmowany jako aktualny i obowiązujący. Podobnie jak podziały cenowe 4/8/12/16 wejść. Poza tymi podziałami obowiązują pojedyncze wejścia, cena także została określona w cenniku na wyżej wymienionej stronie. Zakup karnetu jest możliwy w recepcji PoleStar Academy.

 6. W przypadku, odwołania zajęć z winy instruktora lub PoleStar Academy , zajęcia te nie będą odrabiane, a uczestnik ma prawo dowykorzystania tego wejścia na dowolnych innych zajęciach. (patrz. pkt 5, 5a,5b)

7. Jeśli cała grupa zadeklaruje obecność w umówionym terminie z trenerem istnieje możliwość odrobienia tych zajęć wspólnie w wyznaczonym terminie, w innym przypadku można je odrobić indywidualnie. 

8. PoleStar Academy zobowiązuje się do poinformowania uczestników o ewentualnym odwołaniu zajęć z winy trenera przez telefon, facebooka lub drogą mailową (w zależności jakie dane kontaktowe pozostawił uczestnik w recepcji PoleStar Academy) oraz na Facebooku najpóźniej 2 godziny przed danymi zajęciami.

9. PoleStar Academy zobowiązuje się do zwrotu pełnej kwoty za karnet, w którym nie odbyły się ani razu z winy instruktora lub z winy PoleStar Academy. Forma zwrotu pieniędzy będzie uzależniona od drogi wpłaty (przelewem lub gotówką).

10.PoleStar Academy zastrzega sobie prawo do łączenia grup (w szczególności sekcja Pole Dance) w momencie gdy liczba kursantek spada poniżej 4. osób. Grupy będą łączone wg najbliższego względem siebie stopnia zaawansowania, a zmiany konsultowane i zatwierdzane wraz z kursantkami.

11. Pole Star Academy zastrzega, że uczestnik wykupuje karnet w formie rezerwacji terminu oraz wybranego miejsca na grupie na dane zajęcia. Rezerwacja jest rozumiana jako każdorazowa deklaracja uczestnictwa na zajęciach na wybrany dzień. W przypadku wykupienia karnetu na 4 wejścia, karnet jest traktowany jako osobna rezerwacja na 4 różne terminy. Po przekroczeniu terminu (daty) karnet i możliwość jego wykorzystania wygasa, a uczestnik ma prawo odrobić niewykorzystane zajęcia (patrz pkt 5.). Niewykorzystany karnet jest terminowy i nie może przejść na inną osobę, ani na następny miesiąc.

11a. Uczestnik zobowiązuje się nie spóźniać na zajęcia. Po rozpoczęciu zajęć recepcja oraz trener mają prawo nie wpuścić spóźnionej osoby na salę. Jeżeli mimo zaleceń recepcji lub trenera uczestnik chce uczestniczyć w zajęciach, deklaruje, że zdaje sobie sprawę z ryzyka kontuzji i w razie jakiegokolwiek zdarzenia, w wyniku którego w tym dniu dozna uszczerbku na zdrowiu lub niepożądanych uszkodzeń ciała deklaruje, że nie będzie rościł praw do odszkodowania i zadośćuczynienia  zarówno w kierunku klubu jak i trenera prowadzącego.

12. Trener zobowiązuje się rozpoczynać i kończyć zajęcia zgodnie z grafikiem. Grafik jest dostępny w recepcji Pole Star Academy oraz na stronie internetowej www.polestaracademy.pl

13. Uczestnik nie ma prawa przebywać na Sali poza zajęciami. Na salę uczestnicy wchodzą razem z trenerem. Wyjątkiem są godziny Open Pole  (patrz pkt 16.)

13a.Pole Star Academy  Informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia miejsca prowadzenia zajęć. Zastrzega się, by nie pozostawiać wartościowych rzeczy w szatni bez nadzoru i zabierać takowe ze sobą na salę, w celu zminimalizowania ryzyka kradzieży oraz zgubienia cennych rzeczy. Uczestnik deklaruje, że nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania w przypadku, gdy kradzież lub pozostawione w szatni rzeczy doznają uszkodzenia lub zaginą w momencie, gdy nie dochował szczególnej staranności w celu ich zabezpieczenia (zabrania ze sobą na salę), mimo zaleceń ze strony klubu.

13b. Pole Star Academy Informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia uczestnika zajęć. Jednocześnie uczestnik deklaruje, iż nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku doznania kontuzji lub uszczerbku na zdrowiu, który został doznany w wyniku niedostosowania się do poleceń i uwag instruktora.

13c. Pole Star Academy nie oferuje swoim klientom zajęć opartych o ćwiczenia z wykorzystaniem muzyki. Wszelkie utworzy wykorzystywane podczas Open Pole  lub innych treningów mają charakter prywatny. Uczestnik zobowiązuje się do niesłuchania jakichkolwiek utworów i deklaruje, że nie wpływają one na decyzję o zakupie karnetu, jednocześnie został poinformowany, że część pracowników słucha ich dla poprawy własnego nastroju. 

13d. Trener w Pole Star Academy prowadzi zajęcia techniczne [z wykorzystaniem drążka pionowego w przypadku zajęć akrobatycznych lub opartych na krótkich sekwencjach połączonych ruchów – w przypadku zajęć stricte tanecznych] . Wszelkie zajęcia rytmiczne są oparte o wyklaskiwanie rytmu, wytupywanie go nogą, wyliczanie rytmu i taktów lub odpowiednie komendy głosowe. Wszelka muzyka wykorzystana w tle, jeśli jest używana to tylko i wyłącznie prywatnie przez pracownika (trenera) w celu umilenia sobie czasu pomiędzy nauką poszczególnych figur. 

13e. Teren Pole Star Academy jest w pełni terenem prywatnym i nie jest przestrzenią publiczną ani nie jest miejscem ogólnodostępnym. Na terenie Pole Star Academy znajdować się mogą tylko określone osoby, w określonych godzinach i spełniające określone kryteria wynikające z regulaminu Kobiecego Centrum Rozwoju . Nie jest dozwolone, by osoby postronne bez względu na reprezentowany podmiot mogły swobodnie poruszać się po terenie placówki. Każda próba zakłócenia pracy recepcji, trenerów lub administracji będzie skutkowała wezwaniem odpowiednich służb pod zarzutem utrudniania pracy oraz nękania. Każdorazowo będzie nakładana również kara dla osób postronnych utrudniających pracę, w skali godzinowej stawki względem dziennego obrotu studia, jako zadośćuczynienie za zakłócanie poprawnej pracy studia i brakiem możliwości wykonywania swojej pracy. 

13f. Każda osoba, która przebywa na terenie placówki Pole Star Academymusi posiadać ważny karnet na zajęcia. W przypadku nieposiadania karnetu jest zmuszona opuścić placówkę w trybie natychmiastowym. 

13g. Każdy karnet określa precyzyjnie czas, godzinie oraz personalia osoby uprawnionej do przebywania na terenie placówki w wybranych godzinach, na określonych w regulaminie zasadach. Nie można przebywać w placówce poza wyznaczonymi warunkami. 

13h. Każda osoba, która przebywa w placówce dłużej niż 2 minuty od momentu przekroczenia progu placówki, a która nie wykupiła karnetu na określone zajęcia i na prośbę personelu nie opuszcza placówki (jest nieuprzejma, przeszkadza w wykonywaniu obowiązków lub nie wykonuje poleceń personelu) staje się automatycznie klientem PREMIUM, któremu przysługuje specjalna oferta pobytu na terenie holu placówki. Oferta ta jest określona w specjalnym cenniku i kosztuje 100 zł za każdą godzinę pobytu liczoną od momentu wejścia. Każda kolejna godzina kosztuje już promocyjnie 99,99 zł. Oferta jest skierowana do wszystkich tych, którzy chcą przebywać w specjalnych „oparach cudowności”, którym oddychają trenerzy jak i kierownictwo placówki. Ze względu na ograniczoną przestrzeń placówki, każdy m2 jest na wagę złota i osoba oddychająca tymi oparami pobiera jego bezcenne pokłady. Klient, który nie wykupił aktualnego karnetu, a przebywa na terenie placówki powyżej 2 minut zostaje poinformowany o specjalnej ofercie. W przypadku niezaakceptowania warunków oferty jest proszony o opuszczenie lokalu. W przypadku pozostania na jego terenie mimo poinstruowania o usłudze, zostanie on obciążony należnością za każdą godzinę wg specjalnego cennika (tj. 100 zł pierwsza godzina i 99,99 zł każda kolejna), ze względu na mimowolne pobieranie bezcennych oparów. W wyjątkowych sytuacjach kierownik placówki może zwolnić dowolną osobę z opłat.

14. Podczas zajęć uczestnik jest zobowiązany do poinformowania instruktora o złym samopoczuciu, kontuzjach, zaleceniach lekarskich oraz wszelkich zdarzeniach, które zagrażają zdrowiu jego oraz pozostałych osób na sali.


15. Przebywać na Sali mogą uczestnicy jedynie w stroju sportowym, wskazanym przez trenera oraz w obuwiu zmiennym (lub na boso – w zależności od rodzaju zajęć).

15a. Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających będą natychmiast wypraszane z Pole Star Academy. Przy próbie stawiania jakiegokolwiek oporu administracja, recepcja oraz trener mają prawo wezwać policję.

15b. Na zajęciach nie mogą przebywać kobiety w ciąży i do 10. tygodnia po porodzie.


16. Należy usunąć wszystkie ostre elementy ubioru i biżuterię przed przystąpieniem do użytkowania sprzętu znajdującego się na salach Pole Star Academy.


17. Osoba niewykonująca poleceń instruktora oraz zachowująca się w sposób, który zagraża zdrowiu i życiu pozostałych uczestników zajęć, zostanie natychmiast wyproszona z sali oraz z Pole Star Academy. Takich zajęć nie ma prawa odrabiać. 


18. Godziny Open Pole  są dostępne w grafiku dostępnym na stronie www.polestaracademy.pl. Uczestnik chęć skorzystania z Open Pole  ma obowiązek zgłosić w recepcji Pole Star Academy najpóźniej 1 dzień przed do godziny 16:00. Opłata za Open Pole  będzie pobierana przed wejściem na trening w recepcji Pole Star Academy. Uczestnicy Open Pole  deklarują, że są najemcami sali i deklarują, że nie angażują w jej wykorzystanie Pole Star Academy co wiąże się z deklaracją, iż nie będą rościli sobie prawa do odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku jakiegokolwiek negatywnego zdarzenia na sali, uszczerbku na zdrowiu lub kontuzji. Pole Star Academy  w powołaniu na pkt. 13b. Dochowa wszelkiej staranności, by w pełni zabezpieczyć teren treningowy.

19. Pole Star Academy  oraz instruktorzy są zobowiązani do prowadzenia zajęć na sprawnym i bezpiecznym sprzęcie oraz na czystych salach, w warunkach, które nie zagrażają bezpieczeństwu uczestników.


20. Uczestnicy mają obowiązek zgłosić wszelkie zauważone uszkodzenia od razu trenerowi lub recepcji Pole Star Academy. Użytkowanie sprzętu przez uczestnika niezgodne z jego przeznaczeniem oraz spowodowanie szkód będzie skutkowało karą pieniężną zależną od wyceny szkody przez osobę lub firmę, która będzie likwidowała tę szkodę.


21. Uczęszczanie na zajęcia w Pole Star Academy  jest równoznaczne z podpisaniem akceptacji regulaminu przez uczestnika, który otrzymał oświadczenie wraz z kartą zdrowia przy zapisach do Pole Star Academy. Uczestnik, który przystępuje do zajęć deklaruje, iż przeczytał, zaakceptował oraz podpisał regulamin bez zastrzeżeń i nie deklarował zmian w zapisach.

21a. Uczestnicy zajęć podpisują przy zakupie karnetu oświadczenie akceptacji regulaminu oraz kartę zdrowia.

21b. Uczestnik zajęć Pole Star Academy wyraża zgodę na używanie jego wizerunku w przypadku utrwalania zajęć w Pole Star Academy zarówno w postaci foto jak i video i nie będzie rościł sobie praw majątkowych z powodu ich wykorzystania. Na prośbę uczestnika zajęć każdorazowo Pole Star Academy  usunie zdjęcie lub video, na którym wypadł niekorzystnie. Zdjęcia będą publikowany tylko przez kanały należące lub powiązane z Pole Star Academy. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na utrwalanie materiałów prosimy nie pozować i usunąć się z przestrzeni zdjęcia lub video, oraz poinformować o tym osobę wykonującą materiały w momencie jego powstawania. Materiały są wykorzystywane do promocji zajęć oraz w celach marketingowych. Materiały nie będą wykorzystywane komercyjnie i nie będą przekazywane osobom trzecim.

21c. Zabrania się rejestrowania, utrwalania i rozpowszechniania za pomocą foto, video, czy ścieżki dźwiękowej z pobytu na terenie Pole Star Academy bez zgody organu odpowiedzialnego za takie zezwolenia. Każda próba utrwalenia pobytu na terenie Pole Star Academy zajęć, wizerunku trenera czy innych uczestników zajęć zostanie bezwzględnie zgłoszona do organów odpowiedzialnych za ochronę tych praw i kierowana na drogę sądową bez możliwości polubownego rozwiązania sprawy.

21d. Pole Star Academy informuje, że teren placówki jest monitorowany ze względów bezpieczeństwa. Przebywanie na terenie placówki jest skrupulatnie rejestrowane (audio i video) ze względów bezpieczeństwa za pomocą różnych środków (smartphone, tablet, kamera, rejestracja audio, telefon itp.). Ma to posłużyć w przypadku jakichkolwiek sporów prawnych lub sądowych jako materiał dowodowy. Rejestrowany jest jedynie teren holu oraz recepcji na wypadek wtargnięcia osób nie będących naszymi klientami. Codzienna praca Pole Star Academy nie będzie rejestrowana, a materiały codziennie kasowane. Jest to działanie jedynie prewencyjne w trosce o najwyższą jakość świadczonych usług. Jeśli nie wyrażasz zgody na nagrywanie prosimy o opuszczenie placówki.

21e. W związku z rozporządzeniem Unijnym RODO informujemy, że informacje o tym w jaki sposób są przetwarzane Wasze dane są dostępne tutaj: https://polestaracademy.pl/polityka-prywatnosci/ 

21f. Sposób prowadzenia zajęć, sekwencje ruchów, metodyka oraz całokształt organizacyjny jest autorskim tworem przygotowanym przez kierownictwo Pole Star Academy jak i samych trenerów w oparciu o poszczególne umowy. Całość ta jest objęta prawami autorskimi i zastrzega się, że jest wyłączną własnością Pole Star Academy. Wszelka próba kopiowania, udostępniania, naśladowania oraz zwielokrotniania w oparciu o ustawę o prawach autorskich, znajdzie swoje konsekwencje na drodze sądowej, bez możliwości polubownego rozwiązania sprawy.

22. Uczestnicy Zajęć zobowiązani są do poszanowania mienia i otoczenia PoleStar Academy. Uczestnik Zajęć, którego działanie lub zaniechanie spowodowało szkodę w mieniu Szkoły zobowiązany jest do jej naprawienia. Za szkody spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich przedstawiciele ustawowi lub opiekunowie prawni.

23. Każda przebywająca na terenie Pole Star Academy osoba zobowiązana jest do przestrzegania wytycznych i obostrzeń związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa. Aktualne wytyczne znajdują się na recepcji Pole Star Academy oraz na oficjalnym fapagu.

24. Pracownik ma prawo wyprosić osobę, która nie stosuję się do zaleceń.

25. Każda przebywająca na terenie Pole Star Academy osoba zobowiązuję się do podpisania oświadczenia, w którym potwierdza, że nie przechodziła kwarantanny, nie miały kontaktu z osobą zarażona oraz podejrzaną o zarażenie.

26.Obsługa PoleStar Academy zobowiązuje się stosować do wytycznych w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się pandemii, w tym do zapewnienia wszystkim Klientom niezbędnych środków do dezynfekcji, utrzymywania czystości w obiekcie na najwyższym poziomie oraz udzielania wszelkich informacji niezbędnych do bezpiecznego korzystania z terenu PoleStar Academy.

27.Wszystkie osoby przebywające na terenie PoleStar Academyzobowiązane są do zapoznania się i stosowania do zasad zawartych w Rozporządzeniu i niniejszym Regulaminie, których to treść została udostępniona na stronie www.polestaracademy.pl oraz w recepcji szoły.

28.W studio mogą ćwiczyć jedynie osoby zdrowe, niewykazujące objawów chorób zakaźnych. Z usług PoleStar Academy nie mogą ponadto korzystać osoby, które są objęte kwarantanną lub izolacją, lub miały w ciągu ostatnich 10 dni kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19. Obsługa ma prawo kontrolować temperaturę ciała za pomocą termometru bezdotykowego przy wejściu do szkoły.

Nie ma obowiązku stosowania maseczek ochronnych przez osoby ćwiczące!!

29.Zaleca się zachowanie odległości co najmniej dwóch metrów pomiędzy osobami ćwiczącymi. Obsługa zobowiązuje się do ustawienia sprzętu zgodnie z zasadą zachowania odległości co najmniej 1,5m od poszczególnych stanowisk. W związku z tym niektóre sprzęty mogą zostać czasowo wyłączone z użytkowania.

30.Wszystkie osoby korzystające z obiektu są zobowiązane do zachowania zasad higieny, w tym:

– dezynfekcji rąk przy wejściu na teren studia i po wyjściu z toalety,

– posiadania zmiennego obuwia oraz dużego ręcznika do ćwiczeń,

– dezynfekcji sprzętu po zakończonym ćwiczeniu.

31.Osoby niestosujące się do wymogów uwzględnionych w pkt 7 mogą zostać wyproszone z sali treningowej.

32.Zgodnie z Rozporządzeniem ustala się przerwy techniczne między zajęciami w celu dezynfekcji i wietrzenia pomieszczeń. W tym czasie na terenie obiektu może przebywać tylko obsługa.

33.Zaleca się ograniczenie korzystania z poczekalni Klubu oraz skrócenie do minimum przebywania w szatni. Obsługa ma prawo kontrolować ilość osób przebywających jednocześnie w pomieszczeniach szatni/toalet.

34. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania. Podpisanie oświadczenia o przeczytaniu i akceptacji regulaminu uznane zostaje jako obowiązujące.

35. Reklamacje można składać na maila polestar.academy.szczecin@gmail.com, reklamacje zostaną rozpatrzone w przeciągu 14 dni roboczych.

REGULAMIN LEKCJI PRÓBNEJ

1. Rezerwacja miejsca ważna jest po dokonaniu opłaty za lekcję próbną.

2. Organizator nie dokonuje zwrotów pieniężnych z powodu nieobecności uczestnika – osoba rezygnująca z uczestnictwa w lekcji próbnej zobowiązana jest do znalezienia na swoje miejsce osoby zastępczej i poinformowania o tym organizatora. 

3. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lekcji próbnej z powodu zbyt małej liczby uczestników oraz dokonania nieznacznych zmian godzinowych w porozumieniu z uczestnikami poprzez wydarzenia fanpage Pole Star Academy oraz telefonicznie.

4. Organizator dokonuje zwrotów pieniężnych z powodu odwołania lekcji próbnej.

5. Zapisanie się na lekcję próbna jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu studia.

6. Płatności należy dokonać do 7 dni, po złożeniu rezerwacji, w siedzibie studia lub na konto.

REGULAMIN TRENINGÓW PERSONALNYCH

1. Za treningi personalne obowiązuje płatność z góry (przelewem lub gotówka w siedzibie Pole Star Academy) zarówno w przypadku pakietów jak i treningów jednorazowych.

2. Trener rezerwuje termin, po otrzymaniu potwierdzenia przelewu.

3. Ustalony termin treningu można przesunąć najpóźniej 12 godzin przed planowanym treningiem.

4. Klient może przesunąć trening poprzez wiadomość SMS, zadzwonić lub skontaktować się przez media społecznościowe.

5. Przesunięty trening należy odrobić we wspólnie ustalonym terminie, lecz nie później niż miesiąc od pierwotnej daty treningu.

6.W przypadku treningu jednorazowego klient ma tydzień na odrobienie nieodbytego treningu.

7.Pakiet treningi personalne Pole Dance za 360 zł obejmuje 4 spotkania do wykorzystania 30 dni od daty zakupy. Ceny treningów personalnych (nie Pole Dance) ustalane są indywidualnie.

Informacje dotyczące Danych Osobowych zgodnie z RODO

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów lub ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, wnikające  z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE oraz treścią art. 13 ust 1 i 2 (zwanym w dalszym ciągu niniejszego Regulaminu  rozporządzeniem RODO

 1. Administratorem Danych osobowych serwisu jest: POLESTAR Karolina Szwedzińska ul. Kapitańska 3a.3 71-602 Szczecin
 2. Dane kontaktowe w sprawie danych osobowych: polestar.academy.szczecin@gmail.com
 3. Cel, podstawa przetwarzania danych osobowych oraz czas ich przechowywania:
 4. Zawarcia i wykonania umowy – (podstawa prawna: art. 6 ust.1 b RODO – wykonanie umowy) przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu.
 5. Wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych (podstawa prawna: art.6 ust.1c RODO- obowiązek prawny) np. wystawianie i przechowywanie dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji przez czas, w którym przepisy nakazują przechowywanie dokumentów np. przepisy podatkowe.
 6. Dochodzenia roszczeń (podstawa prawna: art.6 ust.1 c RODO- prawnie uzasadniony interes Administratora)- przez okres, w którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy.
 7. W celu tworzenia analiz, statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora (podstawa prawna: art.6 ust.1 c RODO- prawnie uzasadniony interes Administratora)przez okres lat 5.
 8. Marketingu bezpośredniego ( podstawa prawna: art.6 ust.1 c RODO- prawnie uzasadniony interes Administratora) przez okres lat 5, lub w przypadku zgody na marketing bezpośredni (wysyłanie Newsletter) do czasu jej wycofania.
 9. Odpowiedzi na zapytania Klienta (podstawa prawna: art. 6 ust.1 b RODO – wykonanie umowy) przez okres lat 5.
 10. W innych celach na podstawie zgody osoby (podstawa prawna: art. 6 ust.1 a RODO – zgoda osoby) przez czas określony w informacji /regulaminie podczas uzyskiwania zgody.
 11. Rodzaj i sposób pozyskiwanych danych:
 12. Pozyskujemy tylko dane niezbędne do realizacji celu przetwarzania. Przekazanie danych osobowych jest  dobrowolne.  Jednakże nie podanie danych może powodować niemożliwość skorzystania z konkretnej usługi lub zawarcie umowy.
 13. Jeżeli do przetwarzania danych w konkretnym celu niezbędna jest Państwa zgoda np. na potrzeby akcji promocyjnych,  konkursów, prezentacji wizerunku, wysyłania informacji handlowych drogą  elektroniczną mogą Państwo w każdej chwili swoją zgodę wycofać przez zgłoszenie na adres e-mail podany w pkt. 2) lub postepowanie zgodne z instrukcją podczas udzielania zgody.
 14. Przekazywanie danych:

Dane osobowe przekazujemy podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu:

 1. Obsługującym nasz system informatyczny, świadczącym umowy hostingu.
 2. Podwykonawcom wspierającym Administratora w procesach obsługi działalności (firmy księgowe, doradcze, audytowe, wsparcia procesów administracyjnych i usług, Kancelarii prawnych, firm obsługujących wierzytelności).
 3. Firmom obsługującym płatności –banki, instytucje płatnicze.
 4. Prawa osób, których dane przetwarzamy (Art. 16-21 RODO.

Mają Państwo prawo do złożenia wniosku  (pocztą, pocztą elektroniczną – adres w pkt.2) o:

 1. Sprostowanie danych.
 2. Usunięcie danych – prawo do bycia zapomnianym.
 3. Ograniczenie przetwarzania – wstrzymanie przetwarzania lub nieusuwanie danych.
 4. Dostęp do danych – informację o przetwarzanych danych oraz o ich kopię.
 5. Przeniesienie danych (w zakresie określonym w Art. 20 RODO).
 6. Prawo sprzeciwu – np. przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego. Złożenie takiego żądania oznacza, ze nie będziemy przetwarzać Państwa danych w tym celu.
 7. Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.